Новини та події

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»

 

Публічне акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл.,Жидачівський р-н,смт.Гніздичів вул.Коновальця,6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”)                       19 березня 2020року о 15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл.,Жидачівський р-н, смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6 (в залі засідань адмінбудинку).

            Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв.

            Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у Загальних зборах-15.03.2020р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»

 

1.      Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.

2.      Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

3.      Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4.      Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2019 рік.

5.      Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2019 році.

6.      Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

7.      Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на 2020 рік.

8.      Про надання згоди на вчинення значного правочину.

9.      По затвердження рішення наглядової ради Товариства щодо результатів відкритого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та призначення суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

10.  Про зміну типу Товариства.

11.   Про внесення змін у статут Товариства.

 

Проекти рішень з питань порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – ___________________

Члени лічильної комісії –  ___________________

Обрати головою зборів – __________________

Секретарем зборів – _____________________

Встановити регламент проведення Зборів:

-  доповіді з питань порядку денного – __ хв.;

-  виступи і  обговорення – ___хв.

2.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019рік затвердити.

3.Звіт  Наглядової ради товариства за 2019рік затвердити.

4.Затвердити річний фінансовий звіт з  результатом отриманих чистих доходів за 2019рік в сумі    ______тис. грн.  та баланс товариства станом на 31.12.2019р. з валютою балансу в сумі _____тис. грн.

5. Звіт про фактичне використання прибутків у 2019році в сумі _____тис. грн. затвердити.

6. Скерувати на виплату дивідендів ____  тис. грн. за підсумками роботи Товариства у 2019році.

7.Основні напрями виробничої діяльності товариства (бізнес-план) на 2020рік затвердити.

Встановити розмір балансового прибутку, який повинен бути отриманий Товариством у 2020році в сумі _____ тис. грн. Доручити правлінню забезпечити виконання показників, передбачених в бізнес-плані.

8.Надати згоду на вчинення значного правочину, предметом якого є отримання кредиту в Європейському банку реконструкції та розвитку з передачею в заставу майна, ринкова вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.  Затвердити рішення наглядової ради Товариства щодо результатів відкритого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та призначення суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

10. Змінити типТовариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

          11. Внести зміни у статут Товариства зв’язку із зміною його типу з публічного на приватне. Привести статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами, внесеними за минулий період. Статут АТ «Кохавинська паперова фабрика» викласти в новій редакції та у встановленому порядку провести його державну реєстрацію.

 

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.

             У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – ПАТ «Кредобанк» (м. Львів,        вул. Сахарова, 78) або здійснили перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н., смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 800 год. до 1700 год. (обідня  перерва  з 1200 год. до 1300 год.).  Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління ПАТ „Кохавинська ПФ” Пиріг Роман Васильович.

            Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо кандидатів до складу органів товариства.

            Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

            Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу  належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Довідки  за телефоном (03239) 48-277.Адреса власного  веб сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.kpf.ua

      Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства , (тис. грн.):

                                                   

Найменування показника

Період

звітний  2019р.

попередній  2018р.

Усього активів

404471

326661

Основні засоби (за залишковою вартістю)

248 971

187188

Запаси

56 573

42698

Сумарна  дебіторська  заборгованість

66 008

75197

Гроші та їх еквіваленти

27 063

19458

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

356 797

289883

Власний капітал

357 687

290773

Зареєстрований (пайовий/статутний )капітал

712

712

Довгострокові  зобов’язання і забезпечення

11626

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

35 159

35888

Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)

73 735

68129

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2847328

2847328

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

25 89620

2392735

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе за це відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

Голова правління

ПАТ „Кохавинська паперова фабрика”                                          Пиріг Р.В.

21.02.2020, 14:03

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40