Новини та події

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Кохавинська паперова фабрика"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 22351935
3. Місцезнаходження 81740, Гнiздичiв, Коновальця, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 0323948277 0323948144
5. Електронна поштова адреса kadry@kpf.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kpf.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення

19 березня 2020 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» було прийнято рiшення (Протокол №27 ) про виплату дивiдендiв акцiонерам товариства за пiдсумками роботи товариства за 2019 рiк в розмiрi 7 380 000 грн.
05 березня 2020 року наглядовою радою ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» було прийнято рiшення (Протокол № 49 ) про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 31 березня 2020 року, виплату дивiдендiв у повному обсязi безпосередньо акцiонерам пропорцiйно до належної їм кiлькостi акцiй в строк з 10 квiтня 2020 року до 31 липня 2020 року.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Голова правлiння Пирiг Роман Васильович

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Пирiг Роман Васильович
Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
        19.03.2020
(дата)

23.03.2020, 15:59

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40