Новини та події

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


  23.03.2020  
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)  
635  
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
  Голова правлiння       Пирiг Роман Васильович
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Кохавинська паперова фабрика"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
81740, Львівська обл., смт. Гнiздичiв, вул. Коновальця, 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
22351935
5. Міжміський код та телефон, факс
0323948277 0323948144
6. Адреса електронної пошти
kadry@kpf.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.kpf.ua   23.03.2020
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 19.03.2020 390000 402977 96.75 www.kpf.ua
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» вiд 19.03.2020 р. (Протокол № 27) надано згоду на вчинення значного правочину (правочинiв), предметом якого (яких) є отримання кредиту в Європейському банку реконструкцiї та розвитку з передачею в заставу майна Товариства, ринкова вартiсть якого становить бiльше 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», а також на вчинення iнших значних правочинiв предметом яких є будiвництво нового виробничо-складського корпусу по виготовленню санiтарно-гiгiєнiчних видiв паперу iз привiзних напiвфабрикатiв та придбання необхiдного виробничого обладнання. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 2 762 326, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 2 227 367, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 2 227 367 , кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Голова правлiння Пирiг Роман Васильович

23.03.2020, 15:59

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40