Новини та події

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

12.11.2020

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

2460

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Голова правлiння

 

 

 

Пирiг Роман Васильович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Акцiонерне товариство "Кохавинська паперова фабрика"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

81740, Львівська обл., смт. Гнiздичiв, вул. Коновальця, 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

22351935

5. Міжміський код та телефон, факс

0323948277 0323948144

6. Адреса електронної пошти

kadry@kpf.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*

1

2

3

4

5

6

1

10.11.2020

567694,6

555393

102,21 %

-------

Зміст інформації:Рішенням загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика» від 10.11.2020 р. (Протокол № 28) надано згоду на вчинення значного правочину (правочинів) предметом якого (яких) є отримання кредиту в Європейському банку реконструкції та розвитку в розмірі до 17 млн. ЄВРО з передачею в заставу майна АТ «Кохавинська паперова фабрика», ринкова вартість якого становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з метою фінансування будівництва нового виробничо-складського корпусу по виготовленню санітарно-гігієнічних видів паперу із привізних напівфабрикатів і придбанням необхідного виробничого обладнання та устаткування. Загальна кількість голосуючих акцій - 2 762 326, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 100 144, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення -  2 100 144, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення - 0.

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
Голова правлiння                                                                                                    Пирiг Роман Васильович

12.11.2020, 15:41

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40