Новини та події

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

АТ «Кохавинська паперова фабрика»

 

Акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл.,Жидачівський р-н,смт.Гніздичів вул.Коновальця,6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”)  23 березня 2021 року             о  15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл.,Жидачівський р-н, смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6       (в залі засідань адмінбудинку).

            Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв.

            Дата складання переліку акціонерів,які мають право на участь у Загальних зборах-17.03.2021р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

загальних зборів акціонерів АТ «Кохавинська паперова фабрика»

 

1.      Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.

2.      Звіт Правління про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2020 рік.

3.      Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4.      Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2020 рік.

5.      Затвердження звіту про фактичне використання чистого прибутку у 2020 році.

6.      Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

7.      Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на   2021 рік.

8.      Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

 

Проекти рішень з питань порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – ___________________

Члени лічильної комісії –   __________________

Обрати головою зборів – __________________

Секретарем зборів – _____________________

Встановити регламент проведення Зборів:

-  доповіді з питань порядку денного – __ хв.;

-  виступи і  обговорення – ___хв.

2.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік затвердити.

3.Звіт  Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

4.Затвердити річний фінансовий звіт з  результатом отриманих чистих доходів за 2020 рік в сумі    ______тис. грн.  та баланс товариства станом на 31.12.2020 р. з валютою балансу в сумі _____тис. грн.

5. Звіт про фактичне використання прибутків у 2020 році в сумі _____тис. грн. затвердити.

6. Скерувати на виплату дивідендів ____  тис. грн. за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

7.Основні напрями виробничої діяльності Товариства (бізнес-план) на 2021рік затвердити.

Встановити розмір балансового прибутку, який повинен бути отриманий Товариством у 2021році в сумі _____ тис. грн. Доручити правлінню забезпечити виконання показників, передбачених в бізнес-плані.

8.Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складі __________________________.              Обрати головою Наглядової ради Товариства ___________________________.      

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.

             У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – АТ «Кредобанк» (м. Львів,         вул. Сахарова, 78) або здійснили перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н., смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 800 год. до 1700 год. (обідня  перерва  з 1200 год. до 1300 год.).  Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління АТ „Кохавинська ПФ” Пиріг Роман Васильович.

            Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо кандидатів до складу органів товариства.

            Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

            Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу  належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Довідки  за телефоном (03239) 48-277.Адреса власного  веб сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.kpf.ua

      Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства , (тис. грн.):

                                                   

Найменування показника

Період

звітний  2020 р.

попередній  2019 р.

Усього активів

628567

555 393

Основні засоби (за залишковою вартістю)

449 808

403 709

Запаси

61 558

56 109

Сумарна  дебіторська  заборгованість

68 555

65 164

Гроші та їх еквіваленти

35 982

27 063

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

433 614

356 078

Власний капітал

561 898

484 655

Зареєстрований (пайовий/статутний )капітал

712

712

Довгострокові  зобов’язання і забезпечення

25 798

37 195

Поточні зобов'язання і забезпечення

40 871

33 543

Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток)

84 546

73 048

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2847328

2847328

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

29 63310

25 65493

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе за це відповідальність згідно з законодавством.

 

 

 

Голова правління

АТ „Кохавинська паперова фабрика”                                             Пиріг Р.В.

23.02.2021, 11:33

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40