Новини та події

 ПРОТОКОЛ № 29

Загальних зборів акціонерів

Акціонерного товариства „Кохавинська паперова фабрика”

Місцезнаходження: 81740, Львівська обл., Жидачівський р-н, смт. Гніздичів, вул. Коновальця,6

 

Дата проведення: 23 березня 2021 року

Час початку зборів: 15 год. 00 хв.

Місце проведення: Львівська обл., Жидачівський р-н, смт. Гніздичів, вул. Коновальця,6

 

            Реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради АТ „Кохавинська паперова фабрика” від  02 Лютого 2021 року (Протокол № 54 ), у складі:

            Голова – Артеменко Олена Орестівна

            Секретар – Серембіцька Оксана Романівна

            Член комісії –  Бобак Ольга Миронівна

 

            Виступила голова реєстраційної комісії Артеменко О.О. з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомила, що відповідно до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів АТ „Кохавинська паперова фабрика” ( далі „Товариство”), складеного станом на 17 березня 2021 року, кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 173 (сто сімдесят три) особи.

            Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалося 14  (чотирнадцять) акціонерів (представників), власників 2594761 простих іменних акцій, що складає 91,13% від загальної кількості акцій, з яких 2591369 голосуючих акцій, що складає 91,01% від загальної кількості акцій згідно зі Статутом Товариства.

            У відповідності до Статуту Товариства кворум для проведення зборів є.

            Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

            Спосіб голосування - бюлетенями.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.
  2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за     2020 рік.
  3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
  4. Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2020 рік.
  5. Затвердження звіту про фактичне використання чистого прибутку у 2020 році.
  6. Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
  7. Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на 2021рік.
  8. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

 

 

З першого питання порядку денного

Слухали:Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.

Виступили:

Титикало М.Ф., який запропонував:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:

Голова лічильно ї комісії – Артеменко Олена Орестівна

Члени лічильної комісії– Серембіцька Оксана Романівна, Бобак Ольга Миронівна

 

Обрати головою Загальних зборів акціонерів – Титикало Михайла Федоровича

Секретарем  Загальних зборів акціонерів – Пирога Романа Романовича

 

Встановити регламент проведення Зборів:

-  доповіді з питань порядку денного – 10 хв.;

-  виступи і  обговорення – до 3 хв.

 

Вирішили:

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:

Голова лічильної комісії – Артеменко Олена Орестівна

Члени лічильної комісії– Серембіцька Оксана Романівна, Бобак Ольга Миронівна

 

Обрати головою зборів акціонерів – Титикало Михайла Федоровича

Секретарем зборів акціонерів – Пирога Романа Романовича

 

Встановити регламент роботи Зборів:

 

-  доповіді з питань порядку денного – 10 хв.;

-  виступи і  обговорення – до 3 хв.

Голосували:

«ЗА»  2591369голосів, що становить100 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

З другого питання порядку денного

Слухали: Звіт Правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Виступили:

Голова правління Пиріг Р.В., який ознайомив присутніх із показниками роботи підприємства за 2020р. і підкреслив,що 2020 рікбувдостатньо вдалим, ми змогли втілити усі  плани.Провівши аналіз виробничо-господарської діяльності за останні роки можна твердо сказати, що ми з кожним роком впевнено зростаємо.

За останні 20-ть років роботи підприємства ми збільшили випуск основи - паперу приблизно у 10 разів, туалетного паперу більше ніж у 200 разів. У нас постійно розширюється асортимент продукції  власних торгових марок «Кохавинка» та «Mildi»,  а також великої кількості приватних торгових марок.

У 2020 р. план по виробництву паперу для виробів побутового призначення перевиконано двома папероробними машинами в загальному на 6,9%. Порівняно з минулим роком вироблено на 2585 т більше паперу для виробів побутового призначення, або на 6,8%. Досягнені результати є наслідком ефективних капіталовкладень в модернізацію основного виробничого обладнання.

План по виробництву паперу туалетного урулончиках у 2020 р. перевиконано на 4,3%, тобто додатково вироблено 4857 тис. шт. План по виробництву рушничків паперових у 2020 р. Товариство перевиконало на 30%, тобто додатково вироблено 450 тис. шт., що порівняно з минулим роком більше на 13,4% або на 230 тис. шт.

У 2020 р. підприємством перевиконано план по товарній продукції на 54382 тис. грн., або на 10%. План по прибутках від виробленої продукції перевиконано на 55,6%, тобто підприємство додатково отримало 36686 тис. грн. прибутку.

Всі показники фінансової стійкості підприємства значно перевищують економічно-доцільне значення і з кожним роком розрив зростає. Такий результат діяльності товариства вважається позитивним. Підприємство незалежне від кредиторів, покриває за рахунок власного капіталу всі необоротні активи і спрямовує власні кошти на формування оборотних активів.

Підприємство фінансово стійке, має можливість погасити свої наявні поточні зобов’язання за рахунок власних коштів.

На закінчення, голова правління від імені членів правління подякував всім працівникам товариства, голові та членам наглядової ради за самовіддану працю та допомогу правлінню в повсякденній  роботі, що сприяло успішному виконанню тих завдань,  які були заплановані на 2020 рік.

Обговорення:

Голова Загальних зборів Титикало М.Ф. зазначив, що показники підприємства зростають і це означає, що шлях розвитку фабрики вибраний правильно, тобто Правління товариства веде нас тільки до зростання як виробничих показників, так і фінансових, що свідчить про винятковий професіоналізм усієї команди на чолі з Головою правління. Хочу також зауважити, що всі інвестиційні проекти були проведені якісно, вчасно профінансовані та реалізовані.

     Прошу затвердити звіт Правління.

Вирішили:

Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік затвердити.

 

Голосували:

«ЗА»  2591369голосів, що становить100 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих  акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З третього питання порядку денного

 

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Виступили:

Голова Наглядової ради Товариства Титикало М.Ф. з доповіддю про результати  діяльності Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

     Протягом 2020 року було проведено 7 засідань Наглядової ради Товариства, де, окрім іншого, розглянуто та згідно з компетенцією, визначеною законодавством та Статутом, прийнято рішення з таких основних питань: про скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердження їх порядку денного; про необхідність будівництва нового виробничо-складського корпусу по виготовленню санітарно-гігієнічних видів паперу із привізних напівфабрикатів; призначення суб’єкта аудиторської діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «Нексія ДК Аудит» для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «Кохавинська паперова фабрика»; про надання немайнової поруки; про надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, тощо. Усі заплановані  заходи у звітному році були виконані в повному обсязі .  

     Як голова Наглядової ради, я приймав безпосередню участь у вирішенні усіх поточних проблем виробничо-господарської діяльності Товариства  та підготовці бізнес-плану на 2021 рік.

     На мою думку Наглядова рада внесла свій вагомий вклад в успішну роботу товариства у 2020 році.

Обговорення:

Пиріг Р.В.: Рік був важким, але злагоджена робота Товариства дозволила провести та закінчити його з хорошими фінансовими та маркетинговими результатами і це велика заслуга як членів правління, так і членів Наглядової ради.

Хочу подякувати від себе особисто голові Наглядової ради за успішну роботу.

Вирішили:

Звіт  Наглядової ради Товариства за 2020рік затвердити.

Голосували:

«ЗА» 2591369 голосів, що становить100 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих  акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

  РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З четвертого питання порядку денного

 

Слухали: Затвердження річного фінансового звіту і балансу  Товариства за 2020 р.

Виступили:

Фінансовий директор Товариства Чеботарьов Р.І. з доповіддю про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік,  повідомив акціонерам основні дані річного звіту та балансу. У 2020 році Товариством було отримано фінансовий (чистий) прибуток в розмірі 86 076тис. грн.,щов порівнянні з минулим роком більше на17,8 %.Це свідчить про те, що підприємство дуже добре розвивається. У зв’язку з багатьма позитивними факторами, ми  отримали прибуток вище запланованого.

Всі фінансові показники підприємства по ефективності, оборотності капіталу та ліквідності були перевиконані та підтверджені незалежною аудиторською компанією.

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт з результатом отриманих чистих доходів за 2020 рік  в сумі 598 334 тис.грн. та баланс Товариства станом на 31.12.2020 року з валютою балансу в сумі 623 995 тис. грн.

Голосували:

«ЗА»  »  2591369 голосів, що становить100 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

  

З п’ятого питання порядку денного

 

Слухали: Затвердження звіту про фактичне використання чистого прибутку                у 2020 році.

Виступили:

Фінансовий директор Товариства Чеботарьов Р.І. з доповіддю про  використання прибутків у 2020 році. Зазначив, що у 2020 році було використано 73 912 тис. грн., зокрема на:

-          збільшення основного капіталу – 47 058 тис. грн.;

-          погашення кредитів – 19 474 тис. грн.;

-          виплату дивідендів – 7 380 тис. грн.

Сума фактично використаногочистого прибутку у 2020 році складає 73 912 000 грн.

Вирішили:

Звіт про фактичне використання чистого прибутку у 2020 році в сумі 73 912 тис. грн. затвердити.

 

Голосували:

«ЗА»  »  2591369 голосів, що становить100 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З шостого питання порядку денного

Слухали: Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2020 році          

Виступили:

Голова Загальних зборів Титикало М.Ф., який повідомив акціонерам, що згідно з умовами кредитного договору укладеного з Європейським банком реконструкції та розвитку про надання кредиту в сумі 13 800 млн. ЄВРО на будівництво нового цеху та придбання необхідного обладнання, до завершення будівництва, дивіденди можуть бути виплачені акціонерам у розмірі не більше  5 % від отриманого чистого прибутку. З врахуванням наведеного   запропонував за результатами роботи Товариства у 2020 р.  скерувати на виплату дивідендів 4млн. 300 тис. грн.

 

 

Вирішили:

Скерувати на виплату дивідендів 4 млн. 300 тис грн. за підсумками роботи Товариства у 2020 році.

Голосували:

«ЗА»  »  2591369 голосів, що становить100 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З сьомого питання порядку денного

Слухали: Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на 2021 рік.

 

Виступили: Голова правління Товариства Пиріг Р.В.: Нами було розроблено ґрунтовний бізнес- план, запланований великий ріст доходів – 636 393 тис. грн., витрати плануються на рівні 525954 тис. грн., валовий прибуток – 110 439 тис. грн., прибуток до оподаткування – 64 053 тис. грн., чистий  прибуток – 50 724 тис. грн.           

Отже розподіл використання прибутку такий: на збільшення основного капіталу – 46 424 тис. грн., на виплату дивідендів – 4 300 тис. грн.

 

І. Міроприємства по підвищенню ефективності виробництва та покращенню якості продукції.

             

№ п/п

Назва міроприємства

Термін виконання

Затрати

Очікуваний результат

1

Заміна вузла  розпуску макулатури із встановленням схеми подрібнення,сортування та пресування відходів

І квартал

3,8 млн.грн

підвищення стабільності роботи паперових машин, покращення якості паперу та покращення роботи з промисловими відходами

 

 

В 2021 році планується використати весь прибуток.

По фінансовому плану ми виходили з наступних базових показників:

-          Курс $ - 28,50 грн.

-          Курс € - 34,50 грн.

-          Інфляція – 7 %

-          Вартість газу – 7220,00 грн./ м3

-          Вартість тріски – 680,00 грн./т.

-          Ставка податку – 18 %

-          Ціна на макулатуру – 4300 грн/м3.

-          Ціна на електроенергію – 2132 грн./кВт.год

-          Експортна виручка на рівні 30 %.

Обговорення:

Титикало М.Ф. запропонував затвердити бізнес-план на 2021 рік.

Вирішили:

Основні напрями виробничої діяльності Товариства (бізнес-план) на 2021 рік затвердити.

Встановити розмір чистого прибутку, який повинен бути отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 50 724 тис. грн.

Доручити правлінню забезпечити виконання показників, передбачених в бізнес-плані.

 

 

Голосували:

«ЗА»  2591369 голосів, що становить100 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

 

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

З восьмого питання порядку денного

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Слухали: Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства          

Виступили:

Голова правління Пиріг Р.В., який запропонував, з врахуванням позитивних результатів діяльності наглядової ради в попередньому звітному періоді, залишити склад Наглядової ради Товариства без змін, а головою Наглядової ради обрати Титикало М.Ф.

Вирішили:

Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки  у  складі:

Титикало Михайло Федорович

Пиріг Роман Романович

Титикало Лариса Михайлівна

Костирко Ігор Григорович

Телетков Олександр Васильович

Обрати головою Наглядової ради Товариства строком на три роки Титикало Михайла Федоровича

Голосували:

«ЗА»  2591369голосів, що становить100 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«ПРОТИ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, що становить 0 % голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у загальних зборах

 РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

 

 

 

Голова Загальних зборів          ________________ Титикало М.Ф.

 

 

Секретар  Загальних зборів   _________________ Пиріг Р.Р.

30.04.2021, 11:32

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40