Новини та події

«Затверджено»
Головою наглядової ради ПАТ
«Кохавинська паперова фабрика»
23 січня 2020 року

Інформаційне оголошення
про проведення конкурсу з відбору
суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»

У відповідності до:

  • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 – XIV від 16.07.1999р.;
  • Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2181 – VII від 21.12.2017р.;
  • Порядку проведення відкритого конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності  ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»;
23.01.2020, 10.18

детально »


Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Кохавинська паперова фабрика»
2. Код за ЄДРПОУ: 22351935
3.Місцезнаходження: 81740, Львівська обл., Жидачівський р-н,                               смт. Гніздичів,вул. Коновальця,6
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03239) 48277, (03239) 48144
5. Електронна поштова адреса емітента info@kpf.ua
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.kpf.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» від 20 березня 2019 року  (Протокол № 26 від 20 березня 2019 року) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Припинено повноваження члена правління Пиріг Ольги Петрівни, у зв’язку із звільненням за угодою сторін з посади головного бухгалтера,  згоди на розкриття паспортних даних не надала. У складі правління перебувала  з            23 березня 2017 року, часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано  членом правління  Лесюк  Іванну Михайлівну, паспорт № 000476599 виданий  19.04.2017 р.,4624. Особу обрано строком на три роки . Протягом останніх п’яти років обіймала посаду економіста ПАТ «Кохавинська паперова фабрика», з 02.02.2019 р. призначена на посаду головного бухгалтера ПАТ «Кохавинська паперова фабрика» ,часткою в статутному капіталі  не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
ІІІ. Підпис
1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
2. Найменування посади: Голова правління Пиріг Роман Васильович
Дата: 21.03.2019 р.


 

21.03.2019, 09.01

детально »


ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерів
ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»


Публічне акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл., Жидачівський р-н, смт.Гніздичів вул.Коновальця, 6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”)                       20 березня 2019 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н, смт.Гніздичів, вул. Коновальця, 6 (в залі засідань адмінбудинку).
    Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 14 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 14 год. 50 хв.
    Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 14.03.2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
загальних зборів акціонерів ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»

1.    Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи зборів.
2.    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
3.    Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
4.    Затвердження річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік.
5.    Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
6.    Про нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2018 р.
7.    Про основні напрями діяльності (бізнес-план) та план розподілу прибутку Товариства на 2019 рік.
8.    Про затвердження Положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради, а також умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9.    Про зміни у складі Правління Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного:
1. Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме:
Голова лічильної комісії – ___________________
Члени лічильної комісії –  ___________________
Обрати головою зборів – __________________
Секретарем зборів – _____________________
Встановити регламент проведення Зборів:
-  доповіді з питань порядку денного – ____;
-  виступи і  обговорення – ______ .

2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік затвердити.

3. Звіт  Наглядової ради товариства за 2018 рік затвердити.

4. Затвердити річний фінансовий звіт з  результатом отриманих чистих доходів за 2018 рік в сумі    ____________ тис. грн.  та баланс товариства станом на 31.12.2018 р. з валютою балансу в сумі ____________ тис. грн.

5. Звіт про фактичне використання прибутків у 2018 році в сумі ____________ тис. грн. затвердити.

6. Скерувати на виплату дивідендів ______________  грн. за підсумками роботи Товариства у 2018 році.
                              

7.Основні напрями виробничої діяльності товариства (бізнес-план) на 2019 рік затвердити.
Встановити розмір балансового прибутку, який повинен бути отриманий Товариством у 2019 році в сумі ___________ грн.
Доручити правлінню забезпечити виконання показників, передбачених в бізнес-плані.


8. Затвердити Положення про винагороду та  звіту про винагороду членів наглядової ради , а також умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради (згідно з Додатком). Встановити грошову винагороду за виконання обов’язків члена наглядової ради у сумі _____________  грн. в квартал.
                                                                                              (згідно з рішенням зборів)
 Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради.

9. Внести наступні зміни у склад Правління Товариства____________________________________.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів – довіреність, оформлену в установленому порядку і документ, що посвідчує особу представника.
     У відповідності з п.10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів, будуть враховуватися голоси тих акціонерів, які уклали договір на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені в обраній емітентом депозитарній установі – ПАТ «Кредобанк» (м. Львів,        вул. Сахарова, 78) або здійснили перевід прав на акції на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н., смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6, адмінбудинок товариства з понеділка по п’ятницю, з 800 год. до 1700 год. (обідня  перерва  з 1200 год. до 1300 год.).  Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління ПАТ „Кохавинська ПФ” Пиріг Роман Васильович.
    Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо кандидатів до складу органів товариства.
    Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
    Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу  належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Довідки  за телефоном (03239) 48-277.
Адреса власного  веб сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.kpf.ua
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе за це відповідальність згідно з законодавством.

15.02.2019, 15.21

детально »

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

ПАТ «Кохавинська паперова фабрика»

 

Публічне акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл.,Жидачівський р-н,смт.Гніздичів вул.Коновальця,6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”)                       14березня 2018року о 15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл.,Жидачівський р-н, смт.Гніздичів, вул.Коновальця,6 (в залі засідань адмінбудинку).

09.02.2018, 14.33

детально »

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

 

Публічне акціонерне товариство „Кохавинська паперова фабрика” (надалі „Товариство”), місцезнаходження якого: 81740,Львівська обл., Жидачівський р-н, смт. Гніздичів вул. Коновальця, 6, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі „Загальні збори”)  23 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл., Жидачівський р-н, смт. Гніздичів, вул. Коновальця, 6 (в залі засідань адмінбудинку).

20.02.2017, 13.22

детально »

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40