Новини та події

Додаток 15
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів
(пункт 20 глави 1 розділу III)

1. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Дата
реєстрації випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску

Обсяг випуску (грн)

Вид забез-печення (порука/ страху-вання/гарантія)

Дата
розір-вання договору (відкли-кання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким розірвано договір

Дата
укладення нового договору (отримання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким укладено договір

най-мену-вання

іденти-фіка-ційний код юри-дичної особи

місце-знаход-ження

най-мену-вання

іденти-фіка-ційний код юри-дичної особи

місце-знаход-ження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 20 глави 1 розділу IIIПоложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (далі - Положення). Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації: 

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 21 глави 1 розділу IIIПоложення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

 1.

28.04.2020 р. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОХАВИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» 

Зміст інформації:  Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство прийняте загальними зборами публічного акціонерного товариства «Кохавинська паперова фабрика», які відбулися 19 березня 2020 року (Протокол № 27).

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 22 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

4. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 23 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

5. Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 25 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

{Додаток 15 в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 923 від 14.09.2016, № 243 від 19.04.2018, № 854 від 04.12.2018}

30.04.2020, 14:10

контакти

АТ "Кохавинська Паперова Фабрика"

приймальня
тел. (03239) 48-2-77
факс (03239) 48-1-44
info@kpf.ua

відділ продаж
тел. (03239) 48-1-52
факс (03239) 48-1-39
sales@kpf.ua

бухгалтерія
тел. (03239) 48-1-40